Sanatta Yolculuk - 01

Sanatta ilk uyanışlar; Mağara Sanatı ile başlayıp, Rönesans Sanatı ve Maniyerizm’e kadar sanatın yolculuğu incelenecektir.
(İlkel Sanat, İlk Uygarlıkların Sanatları, Yunan Sanatı, Roma Sanatı, Gotik Sanat, Ön Rönesans, Rönesans ve Maniyerizm)

Sanatta Yolculuk - 02

Işık ve Gölgenin Devrimi Barok Sanat ile başlayıp, II. Dünya Savaşı’na kadar sanatın yolculuğu incelenecektir. (Barok, Rokoko, 19. yüzyıl sanatı; Neoklasizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm ve Post- Empresyonizm, 20. Yüzyıl sanatı; Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Füturizm, Sürrealizm ve Dada)

Sanatta Yolculuk - 03

II. Dünya Savaşı sonrası sanat ortamındaki değişimler ile başlayarak günümüz sanatına kadar sanatın yolculuğu incelenecektir.(Soyut Dışavurumculuk, Geç Resimsel Soyutlama, Post- Modernizm, Pop Art, Op Art, Yeni Gerçekçilik, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Fluxus, Performans ve Video Sanatı, 1980 Sonrası Sanat, Güncel Sanat, Bienaller)

Sanat Eseri Çözümleme

Yaşamımızın ve insanlığımızın olmazsa olmaz yapı taşlarından birisi olan sanat olgusunu oluşturan eserleri ve onları yaratan sanatçıları daha iyi anlamak ve anlamlandırabilmek amacıyla düzenlenen bir eser çözümleme programıdır. Bu program seçilen sanat eserinin yapısını interaktif biçimde disiplinler arası olarak biçim ve içerik bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır.